לוגו הריונית חדש
כרית הריון

דיסקליימר כללי ותנאי שימוש באתר

תקנון ומונחים

אתר “הריונית” [airyonit.co.il] (להלן: “האתר“) ;

התוכן וכל מידע אחר המפורסם באתר “הריונית” [airyonit.co.il] (להלן: “התוכן“) ;

חברת שיקוס בע”מ ומפעיליה (להלן: “החברה“) ;

תנאי שימוש באתר

 1. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לצטט, להפיץ, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר במידע ו/או בדירוגים ו/או בכל חלק מהם, המפורסם באתר, בכל אופן שהוא (לרבות בדרך של העתקה, צילום, ו/או הדפסה), ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה (להלן: “השימוש המותר“)
 2. הנך מקבל/ת בזה רשות לא בלעדית, לצפות ולהשתמש באתר, בכפוף לתנאי הסכם זה, ומלבד זה, לא תהיה לך כל זכות אחרת בקשר עם האתר ו/או תכניו.
 3. בכניסתך לאתר ובשימושך בו ו/או בתוכן המצוי בו, מכולו או מקצתו, הנך מוגדר כמשתמש פרטי והינך נותן בזאת הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. לרבות מדיניות הפרטיות (“תנאי השימוש”) ומתחייב כי הנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל כניסה ו/או שימוש באתר.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש בכל עת ללא מתן הודעה
 5. בעצם השימוש באתר ו/או בתוכן הנך נותן את הסכמתך המוחלטת והבלתי מסויגת לכל שינוי במידע.

 6. “הפריטים” – מכלול המוצרים המופיעים באתר שמוצעים למכירה
 7.  זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.
  משלוחים יסופקו עד 4 ימים עסקים 
 8. “ימי עסקים” ימים א’-ה’, לא כוללים את יום שישי ושבת, ערבי חג, חג וחול המועד.
 9. “הלקוחה”/”המשתמש”*  – כל העושה שימוש באתר ו/או רוכש באמצעותו מוצרים ו/או שירותים.

  • המשתמש כשיר משפטית להשתמש באתר ולעשות בו הזמנות.
  • המשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף
  • המשתמש בעל תיבת דואר אלקטרוני אותה הוא מוסר במהלך ההזמנה ובעל כתובת למשלוח בישראל.
   במידה והמשתמש זקוק לאישור אפוטרופוס לשימוש באתר, הרי שבעצם שימושו באתר הוא מצהיר בפני החברה כי הוא קיבל אישור מהמוסמך.

בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן.

תנאים כלליים:

 1. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור ולכל תנאי הרכישה ו/או תנאי התקנון המופיעים בתקנון זה ובכל מקום אחר באתר זה.     
 2. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר. מובהר בזאת, כי המשך שימוש וגלישה באתר מהווה חזקה לפיה המשתמש בה קיבל עליו את מלוא תנאי התקנון שימוש זה וכן כל תנאי השימוש באתר והמשתמש בו מנוע להעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כל טענה ו/או נזק שעשויי ו/או שיגרם לו בפועל בגין השימוש באתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכך.
 3. האתר משמש כחנות וירטואלית המוכרת מוצרי הריון באינטרנט והיא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 4. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך’ החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את פעילות האתר ואת ביצוע הרכישות, והכל מבלי שלמשתמש תהא זכות התנגדות ו/או סירוב ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך.           
  כמו כן לבטל את השתתפותו של משתמש אשר פעילותו עלולה לגרום נזק לאתר או שהינו עובר על תקנון תנאי השימוש.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר אם לא של כל משתמש בו אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה המשתמש לא עומד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, באם נעשו, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.          
 6. תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי או לעדכון ע”י החברה ללא כל מתן התראה או הודעה מוקדמת.
 7. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא, וכל האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 8. לכל שאלה, בירור או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 0509993773  או בכתובת המייל airyonit@gmail.com ובאלו בלבד. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
 9. כל המזמינה באתר מצהירה כי עם ביצוע הרכישה היא מאשרת האמור בתקנון זה ולא יהיה לה או לכל מי מטעמה דרישה או תביעה כנגד האתר או החברה.
 10. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כדין עם זאת החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

קניין רוחני: 

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה, התמונות, הקישורים וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר, דגמים, פונטים, שיטות וסודות מסחריים הינם רכושה של החברה בלבד (להלן – “סימני המסחר” ו/או “הזכויות”).זכויות אלו כוללות את עיצוב האתר, תכני האתר ובסיס הנתונים הקיים בו. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ ולמכור את הזכויות המוגנות בכל דרך או אמצעי. סימני המסחר שם החברה, הלוגו, דומיין אתר וכל מידע או מיצג המופיע בתאר כולם גם הם קניינה של החברה בלבד. אין להשתמש בנתונים אלו ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר ככלל הינן לצרכי המחשה בלבד אלא אם צוין אחרת בדף המוצר ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה. וכן תמונות אלו שייכות לחברה בלבד ולרבות כל זכויות הקניין הנוגעות להם וחל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בהם ולרבות אף לא שימוש חלקי ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.

כל סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו הינם סימני מסחר בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכלל או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת החברה ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי החברה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הינם בבעלותה הבלעדית של החברה בלבד.     

אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה.

הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים. 

החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לחברה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל שפרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.

שימוש באתר: 

 • האתר מציע שירותים שונים:
 • גלישה ועיון בתכני האתר
 • רכישת מוצרים
 • בחירת מוצרים לרשימת “wishlist”
 • שיתוף פריטים ע”י המשתמש באמצעות רשתות חברתיות או דוא”ל
 • הרשמה לדיוור – אישור לקבלת מידע שיווקי ופרסומי לתיבת הדואר האלקטרוני המוזנת ע”י המשתמש.

מובהר כי החברה תהייה רשאית לשנות את רשימת התכנים והשירותים הניתנים באתר. מובהר כי החברה  רשאית לפסול או שלא לעלות לאתר או לדף הריונית בפייסבוק כל תגובה או משוב או תמונה או תוכן אשר לפי שיקול דעתה עשוי לפגוע בשמה של החברה.

רכישת מוצרים באתר:

רכישת המוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוחה רשומה למועדון הלקוחות של החברה או על ידי לקוחה אורחת.  

לקוחה רשומה למועדון לקוחות צריכה לבצע כניסה עם פרטיה.

שלבי ההזמנה:      

1. בחרי את הפריט הרצוי עלייך, בפריטים מסוימים יהיה עלייך לבחור צבע ו/או מידה לכל פריט יוצג “דף פריט” בו יופיעו כל פרטי הפריט והמחיר. החברה רשאית לעדכן את פרטי הפריט.        
יש להבהיר כי התמונות הינן להמחשה בלבד וייתכן שינוי קל בצבע הפריט הנובע מהצגת הפריט על גבי מסך מכשיר נייד או מחשב.     
החברה תעשה ככל יכולתה להציג תמונה המתארת בצורה הטובה ביותר את הפריט.

2. לאחר בחירת הפריט הוא יעודכן בסל הקניות של הלקוחה.   
3. ניתן לעבור לעמוד התשלום או להמשיך לבצע רכישות נוספות באתר. 
4. במעבר לעמוד התשלום יש להזין את כל הפרטים, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ואמצעי תשלום.     
ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד
על מנת להבטיח את סיום ההזמנה יש למסור את הפרטים הנכונים. מסירת פרטים כוזבים במתכוון הינה עבירה פלילית.     
בזמן אישור ההזמנה מאשרת הלקוחה כי היא מסכימה:

א. לכך שהחברה תשתמש בפרטיה לצורך משלוח חומר פרסומי ושיווקי באמצעות מספר הטלפון שהיא מסרה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידה. 
ב. החברה הוא מי מטעמה תפקח על שימושו באתר דרך “עוגיות” או באופן דומה וכי החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה לצורך פיקוח ובקרה על שירותים באתר.

5. לאחר אישור ההזמנה והתשלום על ידי הלקוחה יתקבל אישור הזמנה וחשבונית מס קבלה לתיבת הדואר האלקטרוני אותו הזינה הלקוחה.           
במקרה והתשלום לא אושר תקבל הלקוחה הודעה מתאימה והיא תתבקש לשלם באמצעי תשלום אחר.

6. ישנה אפשרות להעביר מוצרים לרשימת “wishlist” אישית לכל לקוחה רשומה לאתר.
בחירת מוצר לרשימת “wishlist” מתבצעת ע”י סימון “לב” על גבי המוצר.        

התשלום באתר יבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור מפורש מאת חברת האשראי. בכל מקרה החברה רשאית להתנות את ביצוע הרכישה בקבלת חתימת הרוכש על כל מסמך שיידרש ולרבות חתימת בעל כרטיס האשראי, יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לחברה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור. בשימוש בכרטיס אשראי הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה ו/או כי הנך מורשה לביצוע פעולה כאמור בכרטיס. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הנך מצהיר כי אתה מורשה לחייבה ולבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.      

מבלי לגרוע מכלליות הדברים האמורים לעיל ולהלן, החברה תהא רשאית שלא לאשר עסקה וזאת אף בשל התקיים אחד ו/או יותר מן המקרים המפורטים להלן;        

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, ע”פ שיקול דעתה המלא והבלעדי בלבד מבלי שלמשתמש תהא זכות לחלוק ו/או לערער על כך, למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:  

א.   אם מסרת במתכוון פרט/ים שגויים ו/או לא נכון/נים.

ב.   אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות ו/או באתר ו/או ברשת של החברה ו/או בחברה עצמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.  

ג.     אם עשית שימוש בשרותיי האתר ו/או החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.   

ד.   אם נמנעת בעבר, שלא כדאי, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר ו/או בחברה.         

ה.   אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אין החברה מתחייבת על זמינות פריטים ברשימת wishlist של הלקוחה מכיוון שהם אינם נשמרים ומוצעים למכירה באתר מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל. אנו עושים כמיטב יכולתנו שהפריט יגיע אל הלקוחה בהקדם האפשרי על ידי שליח עד הבית.
באם המוצר אי נו קיים במלאי אנו מתחייבים להודיע על כך ללקוחה עד 7 ימי עסקים ולזכות את בגין ביצוע העסקה.

מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של החברה בעת ההזמנה. על כן החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, החברה תעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי ואין אנו מתחייבים כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו זמינים לרכישה בכל עת. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו החברה את כספו בגין הזמנת המוצר כאמור במסגרת תקנון זה.

יובהר כי החברה רשאית להפסיק את האפשרות לבצע הזמנה טלפונית, ככל שבוצעה ו/או ניתן יהא מעת לעת לבצע הזמנה טלפונית, וזאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות חברת משלוחים חיצונית. החברה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח וזאת מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.     

עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.     
דף סיכום ושליחת ההזמנה המשתמש יוכל לבחור במועד אספקת המוצרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
החברה מקפידה כי שירות השליחים שלה יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה באתר ובמועד שלא יפחת מ-7 ימים עסקים לכל היותר. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ו/או השבתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

 במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין ולפי דרישתו כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה ולדווח על מקרה כאמור. עם זאת החברה שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.    
החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

החברה תהא רשאית, במקרים אשר לשיקול דעתה הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין, כספו יוחזר.

אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

ביטול עסקה הרכישה והחזר כספי:

 1. הלקוחה רשאית לבטל את העסקה שבוצעה באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 (“חוק הגנת הצרכן”) ולקבל החזר כספי בגינו או להחליפו כנגד מוצר חלופי לפי המפורט להלן:
  ביטול עסקה בתקופת זמן של שעה אחת ממועד ההזמנה תעשה דרך פנייה טלפונית אל שירות הלקוחות של האתר בטלפון בין השעות 10:00-17:00 –  במקרה כזה תהייה זכאית הלקוחה לקבל החזר מלא לרבות עלות משלוח.
  ביטול עסקה לאחר קבלת המשלוח אצל הלקוחה שלא עקב מוצר פגום/אי התאמה – הלקוחה רשאית לבטל את העסקה בתוך 7 יום מקבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא מופיע באריזתו המקורית. ביטול העסקה יבוצע על ידי השבת הפריט/ים באחת משתי דרכים:

א.       איסוף על ידי שליח מטעם החברה בעלות של 25 ₪ – יש לתאם הזמנת איסוף אל מול שירות הלקוחות 050-9993773 או בוואטסאפ 058-6060160

בעסקה שבוצעה באשראי יינתן ביטול עסקה בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם

בהחזרה דרך החנות  – ניתן לגשת לחנות הריונית ולבצע החזרה אל שירות הלקוחות בתיאום מראש ללא עלות ובצירוף חשבונית.

הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.

הזיכוי בכרטיס האשראי/זיכוי לאתר יתבצע עד 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה על ביטול העסקה.
יש לוודא כי המוצר אינו היה בשימוש ולא הוצא מאריזתו המקורית

* החזר כספי יתבצע אך ורק לכרטיס האשראי אשר איתו בוצעה ההזמנה.
* ההחזר יבוצע בתנאי העסקה – עסקה בתשלום אחד תזכה את הלקוחה בתשלום אחד ועסקת תשלומים תזכה את    
   הלקוחה במספר תשלומים כפי שבוצעה העסקה
* לא ניתן לבטל עסקת דיירקט ולכן הזיכוי הכספי במקרה זה יתבצע בהעברה בנקאית לחשבון הלקוחה תוך 14 ימי עסקים   
  מרגע קבלת ההודעה על ביטול העסקה.
* לא ניתן לזכות פריט שנרכש כחלק מחליפה שלמה.
* בהתאם להנחיות משרד הבריאות – אין החזרה או החלפה לפרטי הלבשה תחתונה.

ניתן לפנות אלינו בכל אחד מהאמצעים הבאים:

* טלפון של שירות הלקוחות: 0509993773 

*  דוא”ל: airyonit@gmail.com 
* באתר האינטרנט שלנו דרך עמוד יצירת קשר

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה:     
  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצעה הלקוחה באם חלים המקרים הבאים:

ו.        התברר כי הפריט אזל מהמלאי לאחר ביצוע הרכישה

ז.       פרטי המשתמש או פרטי התשלום אינם נכונים

ח.      הלקוחה פעלה בניגוד לתקנון זה

ט.      בכל מקרה ובו בשל “כוח עליון” לא יכולה החברה לספק את המוצר לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת הטלפונים או אירוע בטחוני.

 1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של החברה הינה כמפורט לעיל ולהלן בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, ו=המזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות אלו בלבד. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר נפגם על ידי הרוכש.
  שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות שלעיל ולהלן.           
 1. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון שפרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד 7 ימים לפני מועד האספקה כפי שנבחר על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה.  
  עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה ובתנאי כי זו נעשתה לפי הוראות החוק ואושרה בידי החברה תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה.
 1. מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 7 יום ממועד ביצוע ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין אשר נפגמו בזמן היותם אצל הרוכש ו/או נעשה בהם שימוש ו/או ביותם פסידים אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם החברה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם החברה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. 
 1. עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה ובכפוף לאמור לעיל ולהלן, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 שקלים חדשים , כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.          
  על אף האמור בסעיף זה שלעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, החברה תבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות בדיקתם על ידי מומחים ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.        
 1. החברה מקפידה כי המוצרים שנמכרים על ידה, לרבות בדידים ו/או פסידים ומוצרים שאינם ארוזים ללא פגם. עם זאת ומטבע הדברים יכול ויהיו פגמים כאלו ואחרים על אותם מוצרים לא ארוזים ו/או מוגנים, ובמידה ומזמין אינו שבע מרצון מאיכות המוצרים אלו שסופקו לו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר מיום קבלת המשלוח. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור.   

אחריות, אבטחה, ומדיניות פרטיות:

 1. החברה מתחייבת לשמור על אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל פרטיה האישיים של הלקוחה נשמרים במאגר המידע הרשום ע”ש החברה
  הנתונים במאגר המידע משמשים לשליחת SMS או דיוור לתיבת הדואר האלקטרוני.
  ישנן מספר דרכים להסרה מרשימת הדיוור:        
 2.  ניתן לפנות לשרות הלקוחות למספר הטלפון:  0509993773
 3. ניתן להסיר דרך השבת המילה “הסר” בקבלת SMS
 4. הסרה דרך דיוור אלקטרוני לכתובת המייל :airyonit@gmail.com
 5. פנייה להסרה דרך דף יצירת הקשר באתר או בפייסבוק של החברה
 1. אתר החברה הינו אתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים כך שכל הנתונים שמוזנים למערכת בעת ההרשמה/הזמנה/תשלום יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך הגנת סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSL -SECURE SOCKET LAYER  המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם ועד להעברתם לאתר החברה.
 1. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 1. היעדר אחריות:

  על אף האמור לעיל בסעיף הנ”ל מובהר בזאת, כי על אף שהחברה עושה כל שלאל ידה ועובדת תחת תקנים מחמירים של רכישת באתר מאובטח תחת טכנולוגיות מתאימות, מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל מקרה שחלילה יתרחש בשל פריצת אבטחת האתר וכל נזק אשר עשוי להתרחש ושאינו באחריותה ו/או ביכולתה למנוע.

החברה מתחייבת כי הטובין הנמכרים על ידה הינם באיכות גבוהה. במידה והמזמין טובין באיכות ירודה ו/או בעלת פגמים ו/או אי התאמות כלשהן, הרי שעליו לפנות לחברה ולעדכנה בתוך פרק הזמן הנקוב בתנאי שימוש ובתקנון זה. החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר אשר ימצא על ידה פגום ו/או לקוי במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח.

מלאי המוצרים בקטגוריות השונות משתנה מעת לעת וייתכנו חוסרים בחלק מן מוצרים המופיעים בקטגוריות אלה. יתכנו אף חורים ו/או שינויים בין סדרות של מוצרים ואי זהות מוחלטת בכל גוונים, גדלים ו/או סוגים ו/או חומרים ו/או יצרנים ככל ואחד המוצרים בקטגוריות אלה אשר הוזמנו על ידי מזמין לא יהיו במלאי, החברה תעשה כל מאמץ לספק למזמין מוצר חלופי דומה. היה והמוצר החלופי שיסופק לא יהיה לשביעות רצונו של המזמין, ביכולתו של המזמין ליצור קשר עם החברה ולבקש החזר כספי בכפוף להוראות תקנון זה על כל תת סעיפיו.

האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.    

 החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר ו/או בשל שימוש במוצר ממוצרים שנרכשו ממנה ונעשו שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או תחזוקה לא נאותים ו/או בשל תפעול לא נכון ו/או טיפול ו/או תיקון מכל סוג שהוא שנעשו על ידי מי שאינו מוסמך מטעם החברה לביצוע פעולה כאמור.

הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעיתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל.  

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר, עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק לכם מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר בכפוף לבדיקה ואישור של החברה ונציגיה ידאג לזיכויים בגובה מחיר המוצר שנרכש ויתאם את החזרתו של המוצר לחברה.

החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ולחברה אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.   

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר, לרבות, אך ל א רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.

החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי החברה זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של החברה. במקרה זה גובה האחריות של החברה יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

 1. מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.        
  אתר האינטרנט  www.airyonit.co.il המופעל ונוהל על ידי חברת שיקוס בע”מ  (להלן: “האתר” ו-“החברה”, בהתאמה) משמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים והמשתמשים באתר (להלן: “השירות”) וללקוחות הנרשמים והמשתמשים בשירותי החברה (להלן: “המשתמשים” ו/או “הגולשים”).   
  החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.
 1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי החברה.בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 1. מאגר המידע והשימוש בו: הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:          
  • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;       
  • ניהול חשבון המשתמש;           
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;         
  • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);       
  • אכיפת תנאי השימוש של החברה;        
  • יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;         
  • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
 1. התחייבויות המשתמש; במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, החברה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם ו/או כל צד ג’ אחר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
 1. סמכות שיפוט והודעות; על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז הדרום בלבד ואשר לו בלבד תהא הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת. כל מכתב שישלח לחברה יחשב כמכתב שהגיע למענו רק עם קבלתו בפועל אצל החברה ובתנאי כי זה נשלח בדואר רשום + בצירוף אישור מסירה בלבד; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי החברה בכתובתה הרשומה.   
 1. דיוור ישיר; פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:

11.1.     שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);   

11.2.     עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;

11.3.     צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;         

11.4.     צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

11.5.     מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

 1. החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.     
 1. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.         
 1. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
 1. מסירת מידע לצד שלישי – מצבים בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים: 
  • כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;      
  • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
  • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;  
  • במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;     
  • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת; 
  • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;     
  • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  • כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;       
  • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;      
  • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

  מידע מצטבר ובלתי אישי
  החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 1. צדדים שלישיים
  ישנם מספר מקומות באתר, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.

  כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהחברה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, החברה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.

  החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב”Cookies” כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 1. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע    
  המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי החברה לרבות ביצוע הזמנות באתר.

  כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל החברה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. החברה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה החברה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

 1. שימוש ב”Cookies”      
  החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר. החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.        
  עוגיות(Cookies) : כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.       

החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

 1. אבטחת מידע    
  החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.   

החברה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.   

עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

 1. זכות לעיין במידע ולעדכנו          
  על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל  .
  פנייה כזאת יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א’-ה’  השעות 09:00-17:00 בטלפון שמספרו הוא: 0509993773

   וכן בדוא”ל שכתובתו היא:  airyonit@gmail.com מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

  אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 2. שינויים במדיניות הפרטיות        
  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החברה.4
0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריק
   Calculate Shipping
   מימוש קופון

   לחפש את המוצר המושלם עבורך

   לא מצאת את מה שחיפשת ? שלחי לנו הודעה !